Termeni si conditii

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A PRODUSELOR SI SERVICIILOR Creative Autocurat SRL

(Versiune actualizata la data de 30.08.2018)

Va multumim ca folositi produsele si serviciile furnizate de compania Creative Autocurat SRL!

Prin utilizarea produselor furnizate de Creative Autocurat SRL sau a oricarei parti din acestea, sunteti de acord cu urmatorii termeni si conditii generale („T.C.G”).

 

1. PARTILE CONTRACTANTE

 

1.1. Societatea Creative Autocurat S.R.L va furnizeaza Serviciile ( “Serviciile”) descrise mai jos in baza acestor Termeni si Conditii Generale („T.C.G.“) in care „Beneficiar“ inseamna persoana juridica/fizica/institutia ce foloseste Serviciile iar Creative Autocurat S.R.L. are calitatea de “Furnizor” si inseamna persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, avand C.U.I.: 37351000, inregistrata la RC cu nr. J40/4844/06.04.2017, cu sediul social in Strada Mircea cel Batran, nr. 76, CAMERA 1, Etaj 3, e-mail: office@autocurat.ro, nr.tel: +4 0214110112.

 

2. ACCEPTAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR GENERALE

 

2.1. Folosind Serviciile oferite de catre Creative Autocurat in calitate de Furnizor acceptati sa respectati Termenii si Conditiile Generale prezente. Prezentul TCG este aplicabil si valabil si in cazul achizitiilor realizate prin internet/online de pe www.autucurat.ro.

 

2.2. Creative Autocurat nu isi asuma raspunderea pentru serviciile pe care nu le furnizeaza. Va recomandam sa consultati de fiecare data termenii si conditiile aplicabile fiecarui serviciu pe care il utilizati, in special atunci cand va inregistrati in vederea folosirii unui serviciu.

 

2.3. Termenii si Conditiile Generale reprezinta un contract obligatoriu din punct de vedere juridic incheiat intre dumneavoastra si Creative Autocurat in legatura cu folosirea de catre dumneavoastra a Serviciilor Creative Autocurat. Aveti obligatia de a consulta varianta actualizata a T.C.G., neputand invoca necunoasterea acesteia. (Varianta actualizata a acestor Termeni si Conditii este disponibila online pe www.autocurat.ro).

 

2.4. Creative Autocurat poate denunta in mod unilateral Contractul in cazul in care constata incalcarea TCG, cu o Notificare trimisa Beneficiarului pe cale electronica, la adresa (inclusiv adresa de e-mail) indicata in Contract sau comunicata ulterior de catre Beneficiar, in termen de 15 zile de la constatarea incalcarii. Data rezilierii Contractului este data primirii confirmarii ca Notificarea a fost livrata, conform sectiunii “Notificari”.

 

3. SERVICIILE Creative Autocurat

 

3.1. Creative Autocurat furnizeaza 3 (trei) tipuri de servicii denumite generic “Servicii”:

 

3.1.1. Dispozitive hardware: Statie de spalare standalone cu sisteme de plata cash si optional mai multe accesorii hardware disponibile pe magazinul online sau in oferta Creative Autocurat.

 

3.1.2. Servicii de instalare statie de spalare standalone in locatia Beneficiarului.

 

3.1.3. Servicii software, materializate printr-o licenta software pentru fiecare statie de spalare, licenta prin care se permite accesul si se pot procesa datele transmise de dispozitivele hardware catre serverele Creative Autocurat. Beneficiarul poate accesa serverele Creative Autocurat si poate procesa datele printr-o interfata software pusa la dispozitie de Creative Autocurat, pe baza de nume utilizator si parola.

 

3.2. Partile inteleg si accepta ca, pentru furnizarea Serviciilor, Creative Autocurat va utiliza echipamentele proprii cu exceptia cazului cand, prin Contract, partile convin altfel. Toate echipamentele proprietate a Furnizorului, necesare folosirii Serviciilor de catre Bene ficiar, care vor fi date spre folosinta acestuia din urma vor face obiectul unor contracte de vanzare, comodat, inchiriere sau se vor transmite pe baza de proces verbal de predare primire, dupa cum Furnizorul va considera necesar.

 

3.3. Pentru a folosi Serviciile Creative Autocurat, Beneficiarul trebuie sa isi procure intregul echipament necesar pentru conectarea la un browser web (PC, tableta, smartphone etc.) si conexiunile la reteaua de Internet necesare, pe cheltuiala sa.

 

4. SEMNAREA CONTRACTULUI. COMANDA. DURATA MINIMA A CONTRACTULUI. TERMEN DE LIVRARE

 

4.1. Intre CREATIVE AUTOCURAT  si Beneficiar se va semna un Contract de furnizare ”Servicii”. In cazul achizitiei de produse si/sau servicii prin magazinul online al Creative Autocurat, Comanda (“Comanda”) efectuata pe cale electronica de catre Beneficiar pe orice site web apartinand Creative Autocurat constituie Contract. Beneficiarul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Creative Autocurat isi deruleaza operatiunile.

 

4.2. Beneficiarul va completa formularul Comanda online, prin magazinul online al Creative Autocurat, cu datele solicitate in campurile obligatorii, acestea constituind elementele de identificare a Beneficiarului conform prevederilor art.8/1 din Legea nr.31/1990 a societatilor.

 

4.3. In cazul preexistentei unui contract scris de furnizare de servicii intre Creative Autocurat si Beneficiar, iar Beneficiarul solicita suplimentarea sau diminuarea partiala sau totala a serviciilor, acesta trimite catre Creative Autocurat o Comanda ferma, semnata si stampilata. Beneficiarul poate solicita in mod expres, in situatii rezonabile, incheierea unui Act aditional la Contractul existent. Semnatura aplicata de catre Beneficiar pe formularul Comanda, inclusiv pe cale electronica prin magazinul online al Creative Autocurat, angajeaza raspunderea totala a acestuia asupra Comenzii efectuate si acceptarea termenilor Comenzii.

 

4.4. Urmatoarele operatiuni se pot efectua pe baza de comanda scrisa de catre Beneficiar, confirmata si acceptata de catre Furnizor, in baza formularului standard de Comanda semnat de catre Beneficiar, parte integranta din contract:

 

Suplimentare statii spalare;

Reactivare licenta;

Suspendare temporara licenta;

Suspendare definitiva licenta;

Achizitia de dispozitive optionale si/sau accesorii.

Cu exceptia prevederilor prezentului articol, orice alte modificari contractuale se vor realiza numai pe baza de act aditional, semnat si acceptat de ambele parti si trimis pe cale electronica (e-mail, fax), intrarea in vigoare producandu-se la data comunicarii ultimei semnaturi.

 

4.5. La cererea expresa a uneia dintre parti, toate exemplarele originale ale documentelor semnate si stampilate de catre parti se vor comunica de catre fiecare parte catre cealalta printr-un operator de servicii postale sau curierat cu confirmare de primire cu respectarea prevederilor art.11.

 

4.6. Comanda se considera finalizata atunci cand exista o confirmare electronica (e-mail) din partea CREATIVE AUTOCURAT  catre Beneficiar care are atasata Comanda in forma in care a fost formulata de catre Beneficiar. Creative Autocurat nu considera in nici un moment o Comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract. Daca Creative Autocurat confirma Comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii.

 

4.7. Serviciile cuprinse in Comanda pot fi modificate sau retrase de catre Creative Autocurat cu o Notificare catre Beneficiar inainte de confirmarea Comenzii. Daca Beneficiarul accepta modificarile, aceasta acceptare va fi considerata o noua Comanda din partea Beneficiarului. Comanda devine obligatorie pentru Creative Autocurat din momentul acceptarii acesteia in mod expres conform art. 4.4. si 4.5.

 

4.8. Termenii si Conditiile Generale vor sta la baza Contractului. Clauzele din Contract se vor aplica cu prioritate fata de TCG in cazul in care exista contradictii intre prevederile acestora.

 

4.9. Valoarea Contractului va fi stabilita prin contract, prin completarea formularului Comanda anexat Contractului sau prin comanda online de catre Beneficiar a produselor si serviciilor solicitate conform preturilor si conditiilor afisate pe magazinul online.

 

4.10. Durata Contractului este de 12 luni si se prelungeste automat pe perioada egala, daca partile nu-si notifica in scris prin oficiul de posta cu confirmare de primire sau pe calea Notificarii electronice conform sectiunii “Notificari” de mai jos, intentia de a nu mai prelungi Contractul, cu cel putin 30 zile inainte de expirare.

 

4.11. Creative Autocurat va efectua livrarea echipamentelor catre Beneficiar in termen de maxim 30 de zile de la incasarea sumei conform Contractului.

 

5. PRETURILE APLICABILE SERVICIILOR CREATIVE AUTOCURAT . MODALITATEA DE PLATA. PENALITATI

 

5.1. Creative Autocurat va furniza Beneficiarului produse si Servicii la preturile prevazute in Contract sau in Comanda confirmata de catre Creative Autocurat care constituie parte integranta din Contract.

 

5.2. Beneficiarul declara ca a fost informat inainte de a incheia Contractul despre contravaloarea Serviciilor pe intreaga perioada minima contractuala, despre durata minima a contractului, conditiile incetarii acestuia si cele de obtinere si utilizare a Serviciilor. Modificarea preturilor se va efectua cu respectarea clauzelor contractuale.

 

5.3. Beneficiarul poate obtine informatii actualizate despre preturi prin accesarea paginii web www.autocurat.ro, de unde poate verifica preturile produselor si serviciilor Creative Autocurat.

 

5.4. Preturile percepute de catre Creative Autocurat pentru furnizarea Serviciilor suplimentare solicitate de catre Beneficiar si modul de calcul al acestora vor fi prevazute in Contract/Comanda confirmata de catre CREATIVE AUTOCURAT  si va constitui parte integranta din Contract. Modificarea acestora se va efectua cu respectarea clauzele contractuale. In cazul in care Beneficiarul nu accepta modificarile survenite in legatura cu preturile aplicabile Serviciilor suplimentare, Beneficiarul poate opta pentru necontractarea Serviciului suplimentar respectiv.

 

5.5. Serviciile software descrise la Art 3.1.3 se datoreaza incepand cu data livrarii dispozitivelor hardware la Beneficiar, pana la expirarea termenului pentru care s-a efectuat plata licentei.

 

5.6. Platile se vor efectua de Beneficiar catre CREATIVE AUTOCURAT  in conformitate cu prevederile contractuale.

 

5.7. CREATIVE AUTOCURAT  emite facturi in forma electronica in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Partile convin ca transmiterea facturii catre Beneficiar se va face in forma electronica pe adresa de e-mail comunicata de catre Beneficiar in Contract, sau ulterior semnarii acestuia , obligatia de plata a Beneficiarului fiind independenta de disponibilitatea acesteia. Factura este transmisa electronic, Beneficiarul nu va primi factura pe suport de hartie. Confirmarea primirii si acceptarii facturii de catre Beneficiar o constituie mentiunea care apare pe formularul de confirmare electronica primit pe e-mail de catre CREATIVE AUTOCURAT , din care rezulta ca livrarea catre destinatar a fost finalizata, de tipul : „read” , „relayed”, „delivery”, „expanded” etc.

 

5.8. Orice intarziere fata de termenele prevazute in Contract si care nu se datoreaza unor cazuri de forta majora, sunt supuse penalizarilor de 0,1% pe zi de intarziere, aplicate la suma restanta. In cazul in care se intarzie platile pe o perioada mai mare de 30 de zile, atunci CREATIVE AUTOCURAT  are dreptul sa sisteze furnizarea serviciilor de monitorizare, fara notificare prealabila. Eventuala reactivare a sistemului de catre CREATIVE AUTOCURAT  va fi posibila contra unei taxe agreate prin Contract.

 

6. RASPUNDEREA CREATIVE AUTOCURAT  PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR

 

6.1. CREATIVE AUTOCURAT  depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura calitatea optima a Serviciilor si raspunde limitat pentru furnizarea Serviciilor conform Contractului precum si pentru conformitatea Serviciilor cu legislatia din Romania, in limita pretului Serviciilor oferite.

 

6.2. CREATIVE AUTOCURAT  se obliga sa livreze echipamentele la termenele prevazute in prezentul TCG.

 

6.3 CREATIVE AUTOCURAT  nu raspunde pentru urmatoarele:

 

a) nefunctionarea retelei sau functionarea necorespunzatoare a retelei din motive in afara controlului CREATIVE AUTOCURAT ;

 

b) prejudiciile de orice natura determinate de utilizarea necorespunzatoare a echipamentelor;

c) prejudiciile de orice natura determinate de utilizarea echipamentelor si terminalelor care la data achizitionarii de catre Beneficiar nu au fost comercializate de CREATIVE AUTOCURAT ;

 

d) prejudiciile de orice natura determinate de utilizarea necorespunzatoare a Serviciilor de catre Beneficiar;

 

e) prejudicii indirecte sau viitoare, oricare ar fi situatia;

 

f) serviciile tertilor accesibile Beneficiarului prin intermediul serviciilor de internet;

 

7. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

 

7.1. Beneficiarul este singurul raspunzator pentru actiunile si inactiunile sale care au drept consecinta incalcarea oricaror reglementari referitoare la conditiile de accesare si/sau utilizare a Serviciilor.

 

7.2. Beneficiarul nu are nici un fel de pretentii de natura financiara asupra unor posibile urmari ale folosirii necorespunzatoare sau cu rea vointa ale Serviciilor de mai sus de catre o persoana care a primit de la Beneficiar numele de utilizator si parola aferente si care pot sa atraga dupa sine solicitari de daune-interese din partea unor terti sau ale Beneficiarului.

 

7.3. Beneficiarul se obliga sa utilizeze Serviciile CREATIVE AUTOCURAT  in conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu prevederile TCG, ale Contractului si cu instructiunile transmise de catre CREATIVE AUTOCURAT  sau publicate pe pagina web la www. autocurat.ro, sa se abtina de la orice actiuni si sa evite orice inactiuni care pot aduce prejudicii imaginii, numelui, marcilor sau oricaror altor drepturi ale CREATIVE AUTOCURAT .

 

8. CONFIDENTIALITATE SI DEZVALUIREA DATELOR

 

8.1. CREATIVE AUTOCURAT  utilizeaza informatiile puse la dispozitie de catre Beneficiar in urmatoarele scopuri generale: pentru satisfacerea cerintelor Beneficiarului de produse si servicii, pentru imbunatatirea serviciilor, pentru contactarea Beneficiarului, pentru a efectua cercetari si pentru a crea rapoarte anonime in legatura cu activitatea CREATIVE AUTOCURAT .

 

8.2. Beneficiarul este de acord ca CREATIVE AUTOCURAT  poate utiliza informatiile Beneficiarului de identificare personala, in scopurile generale indicate mai sus.

 

8.3. CREATIVE AUTOCURAT  limiteaza accesul la informatiile personale ale Beneficiarului numai pentru angajatii despre care considera ca necesita in mod rezonabil sa intre in contact cu informatiile respective, pentru a furniza produse sau servicii ori pentru a-si indeplini atributiile de serviciu.

 

8.4. CREATIVE AUTOCURAT  dispune de sisteme de siguranta procedurale in conformitate cu obligatiile legale privind protectia informatiilor Beneficiarului.

 

8.5. CREATIVE AUTOCURAT  are obligatia legala sa puna la dispozitia organelor abilitate de lege informatiile furnizate de catre Beneficiar in cazurile prevazute de lege, fara a solicita acordul prealabil al acestuia.

 

8.6. CREATIVE AUTOCURAT  declara ca orice informatie cu caracter personal, in intelesul Legii 677/2001 este confidentiala si va fi tratata ca atare. CREATIVE AUTOCURAT  pune la dispozitia Beneficiarului un software prin care acesta, in mod exclusiv si voluntar, acceseaza si eventual prelucreaza datele, protejate si securizate criptat de catre CREATIVE AUTOCURAT . Datele de contact ale reprezentantilor Beneficiarului, necesare CREATIVE AUTOCURAT  pentru comunicare strict in scopul contractului, de tipul urmatoarelor, dar nelimitandu-se strict la acestea: livrarea produselor/serviciilor comandate si facturarea acestora, informari cu privire la evolutia si starea comenzilor, sunt protejate prin sistemele interne ale CREATIVE AUTOCURAT. CREATIVE AUTOCURAT  nu este operator de date si nu prelucreaza datele clientilor cu nici un scop si nu pune la dispozitia niciunui tert aceste date. CREATIVE AUTOCURAT  detine certificat ISO 27001-Sistem de Management al securitatii informatiei.

 

9. DREPTURILE DE PROPRIETATE ALE CREATIVE AUTOCURAT

 

9.1. Serviciile CREATIVE AUTOCURAT, care includ orice software necesar utilizat in legatura cu Serviciile CREATIVE AUTOCURAT, contin informatii proprietare si confidentiale care sunt protejate de legile de proprietate intelectuala si de alte legi. Continutul inclus in anunturile sau informatiile care sunt prezentate Beneficiarului prin Serviciile CREATIVE AUTOCURAT  sunt protejate prin drepturi de autor, marci, marci de servicii, brevete sau alte drepturi proprietare si legi. Cu exceptia cazurilor permise in mod expres de legea aplicabila sau autorizate de CREATIVE AUTOCURAT  sau de licentiatorul corespunzator Beneficiarul nu va putea utiliza, distribui, reproduce, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, inchiria, vinde, interpreta sau afisa in public aceste informatii.

 

9.2. CREATIVE AUTOCURAT  va acorda Beneficiarului accesul la o licenta personala, netransferabila si neexclusiva de a utiliza serviciile software-ului sau interfata web pentru o perioada de timp stabilita in Contract sau Comanda. Beneficiarul si tertii aflati in contact cu acesta nu au dreptul la copierea, adaptarea, crearea unei opere derivate, ingineria inversa, dezasamblarea sau orice alta incercare de aflare a codului sursa, vanzarea, cesiunea, sublicentierea, acordarea oricaror garantii reale mobiliare asupra sau transferul in ori ce alt mod al oricarui drept asupra software-ului si programelor informatice.

 

9.3. In caz contrar Beneficiarul va raspunde conform prevederilor din Legea nr.8/1996 si Legea nr.84/1998. Aceasta nu se va aplica in cazurile in care Beneficiarul obtine in mod expres permisiunea sa intreprinda aceste actiuni potrivit legii de la CREATIVE AUTOCURAT  sau licentiatorul respectiv.

 

10. GARANTII

 

10.1. CREATIVE AUTOCURAT  se obliga sa livreze produse care corespund din punct de vedere tehnic normelor legale in vigoare si care au functionalitatile prevazute in contract.

 

10.2. Perioada de garantie pentru echipamentele furnizate, astfel cum este definita in Contract, curge de la data livrarii echipamentelor, cu conditia exploatarii lor in conformitate cu specificatiile tehnice ale Furnizorului.

 

10.3. In perioada de garantie, CREATIVE AUTOCURAT  garanteaza calitatea şi corecta functionare a echipamentelor si serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. CREATIVE AUTOCURAT  se obliga sa repare sau sa inlocuiasca in cel mai scurt timp posibil, orice piesa defecta datorita viciilor de material sau de manopera sau sa inlature neajunsurile datorate unei conceptii defectuoase.

 

10.4. Tarifele CREATIVE AUTOCURAT  pentru operatiuni de tipul montari/demontari si/sau interventii/remedieri se vor aplica in conformitate cu prevederile contractuale.

 

Cazurile in care se aplica tarifele pentru operatiunile de mai sus:

 

• in perioada de garantie, doar pentru interventii la echipamente la care avariile/defectiunile sunt cauzate de cauze independente de Furnizor ( de exemplu: daca se constata distrugerea totala sau partiala, intentionata a echipamentelor sau a accesoriilor prin lovire, deformare, taiere, ardere, daca se constata ca s-a intervenit software asupra echipamentelor prin distrugerea intentionata a codului soft sau setarilor aparatului;

 

• in perioada de post-garantie (dupa expirarea termenului de garantie), tarifele se aplica la orice interventie solicitata de Beneficiar. Orice reclamatie sau solicitare de interventie va fi luata in considerare doar daca se primeste o sesizare in scris de catre CREATIVE AUTOCURAT  prin e-mail/ fax.

 

11. NOTIFICARI

 

11.1. Beneficiarul poate contacta CREATIVE AUTOCURAT  utilizand datele de contact furnizate la art .1. din prezentul TCG sau in Contract/Comanda. Beneficiarul poate solicita in scris, ulterior semnarii Contractului, efectuarea corespondentei la o alta adresa, indicata expres, fata de cea mentionata in Contract.

 

11.2. CREATIVE AUTOCURAT  poate trimite notificari Beneficarului prin e-mail, posta, mesaje scrise, notificari online prin mijloace rezonabile. Notificarea va fi trimisa la adresa de contact postala, de e-mail sau fax declarata de catre Beneficiar in cadrul Contractului sau conform celor din alin.11.1.

 

11.3 Notificarile adresate de catre Beneficiar catre CREATIVE AUTOCURAT  vor fi trimise pe cale electronica la adresa de contact de la art.1 de mai sus si vor contine numarul de Contract sau Comanda la care se refera.

 

12. SUSPENDAREA SI MODIFICAREA CONTRACTULUI

 

12.1. Suspendarea furnizarii serviciilor se face in a 30-a zi de la data producerii urmatoarelor situatii, fara nici un fel de notificare prealabila si fara obtinerea unei Hotarari judecatoresti :

 

a) Beneficiarul nu a achitat partial sau integral factura la termen;

 

b) Beneficiarul si-a incalcat oricare alte obligatii contractuale si/sau conditiile de folosire a Serviciilor CREATIVE AUTOCURAT  si a fost notificat in scris in intervalul de 30 zile;

 

c) in caz de frauda a Beneficiarului;

 

d) in orice alt caz in care actiunile sau inactiunile Beneficiarului pot determina un risc pentru CREATIVE AUTOCURAT ;

 

e) in orice alte cazuri prevazute expres in Contract sau in lege.

 

12.2. In situatiile prevazute la art. 12.1 si 13.1. CREATIVE AUTOCURAT  nu datoreaza Beneficiarului despagubiri, de nici un fel, sub nici o forma, prezente sau viitoare.

 

12.3. Modificarea Contractului se face de comun acord, prin semnarea de Acte Aditionale trimise pe suport de hartie sau pe cale electronica, valabile de la data aplicarii semnaturii de catre ambele parti si comunicarea acesteia catre cealalta parte, sau prin acceptarea Comenzii in cazul unor suplimentari sau renuntari la Servicii fara nici o alta modificare a clauzelor Contractului.

 

13. INCETAREA CONTRACTULUI

 

13.1. Contractul poate inceta dupa cum urmeaza:

 

a) prin acordul partilor exprimat pe cale electronica la adresa de e-mail sau fax declarata de catre Beneficiar in cadrul Contractului sau conform celor din alin.11.1.

 

b) expira durata contractului;

 

c) prin denuntare unilaterala, cu o Notificare pe cale electronica cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte, conform sectiunii “Notificari”, si cu conditia respectarii tuturor conditiilor din Contract si TCG. Cu exceptia cazului prevazut la art 2.4. nerespectarea termenului de notificare conduce la considerarea ca neconforma a solicitarii de denuntare a Contractului, acesta producandu -si in continuare efectele;

 

d) fara interventia instantei de judecata si fara alte formalitati, in cazul in care Beneficiarul persoana juridica isi in ceteaza activitatea, devine insolvabil, este initiata o procedura de lichidare impotriva acestuia;

 

e) In orice alte cazuri prevazute in Contract sau legislatia aplicabila.

 

13.2.Incetarea Contractului nu exonereaza partile de raspundere pentru obligatiile rezultand din Contract pana la data inceta rii sau ca urmare a incetarii acestuia.

 

14. CESIUNE

 

14.1. CREATIVE AUTOCURAT  are dreptul sa transfere integral sau partial drepturile si obligatiile sale unei terte parti ori catre o societate care este o filiala sau un holding al CREATIVE AUTOCURAT  sau o filiala a holdingului respectiv. CREATIVE AUTOCURAT  va notifica in mod rezonabil Beneficiarul inainte ca un astfel de transfer sa aiba loc, fara ca Beneficiarul sa se poata opune transferului. Notificarile vor fi efectuate in conformitate cu sectiunea “Notificari”.CREATIVE AUTOCURAT  se va asigura ca aceasta cesionare sa nu afecteze negativ drepturile si obligatiile Beneficiarului prevazute in Contract.

 

14.2. Beneficiarul nu poate transfera niciuna din prevederile din Termeni si Conditii Generale decat cu acordul scris prealabil al CREATIVE AUTOCURAT .

 

15. FORTA MAJORA

 

15.1. In cazul in care CREATIVE AUTOCURAT  sau Beneficiarul nu poate indeplini obligatiile asumate in baza acestor Termeni si Conditii Genera le din cauza unui eveniment care nu poate fi controlat in mod rezonabil, asa cum este definita Forta majora in Codul Civil, nici CREATIVE AUTOCURAT  si nici Beneficiarul nu vor fi tinuti raspunzatori pentru aceasta neindeplinire. In situatia in care evenimentele continua pentru o perioada mai mare de trei luni, oricare dintre parti poate rezilia Contractul, in baza unei Notificari transmise in conformitate cu sectiunea “Notificari”.

 

15.2. Dupa incetarea cazului de forta majora partile pot conveni continuarea executarii Contractului in aceleasi conditii contractuale sau cu renegocierea obligatiilor reciproce.

 

16. LITIGII

 

16.1. Toate disputele sau diferentele de orice fel, care ar surveni in legatura cu prezentul contract si care nu vor putea fi rezolvate pe cale amiabila intre partile contractante, vor fi supuse spre solutionare instantei de drept competente de la sediul Furnizorului. Procedurile prevazute de codul de procedura civila se vor aplica in mod corespunzator.

 

17. MODIFICAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR GENERALE

 

17.1. CREATIVE AUTOCURAT  poate actualiza Termenii si Conditiile Generale in viitor din diferite motive, inclusiv pentru a reflecta modificarile legii sau modificarile Serviciilor CREATIVE AUTOCURAT . Forma actualizata a T.C.G este disponibila pe pagina web www.autocurat.ro si poate fi accesata oricand de catre Beneficiar care nu poate invoca necunoasterea acesteia.

 

17.2. Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral Contractul in termen de 15 zile de la o modificare majora a T.C.G ce nu poate fi acceptata de catre acesta, in caz contrar considerandu-se ca Beneficiarul a acceptat modificarile propuse.

 

17.3. Denuntarea contractului se realizeaza prin adresarea unei Notificari de reziliere catre CREATIVE AUTOCURAT  conform sectiunii Notificari.

 

18. CLAUZE FINALE

 

18.1. Actualii Termeni si Conditii Generale, Contractul si instructiunile online aplicabile mentionate mai sus constituie i ntregul contract dintre Beneficiar si CREATIVE AUTOCURAT  si guverneaza utilizarea Serviciilor CREATIVE AUTOCURAT  de catre Beneficiar, prevaland asupra oricarei v ersiuni anterioare a acestor Termeni si Conditii Generale intre Beneficiar si CREATIVE AUTOCURAT  cu privire la Serviciile CREATIVE AUTOCURAT .

 

18.2. Neexercitarea sau exercitarea cu intarziere a vreunui drept in baza acestor Termeni si Conditii Generale nu va fi considerata renuntare la dreptul respectiv. In cazul in care vreuna dintre prevederile din Termeni si Conditii Generale este apreciata de o instanta competenta ca fiind nevalabila, celelalte prevederi din Termeni si Conditii Generale vor continua sa produca efecte depline.

 

18.3. Beneficiarul declara ca a citit si ca este de acord cu “ Termeni si Conditii Generale”, Contractul si instructiunile de utilizare si cu prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv a celor ce au functie de identificare conform Sectiunii 8 - Confidentialitate si dezvaluirea datelor cu caracter personal din TCG, si ca nu are alte solicitari fata de cele deja incluse in Contract.

 

18.4. Prezentii Termeni si Conditii Generale reglementeaza relatia dintre CREATIVE AUTOCURAT  si Beneficiar. Acestia nu creeaza niciun fel de drepturi pentru tertii beneficiari.

 

18.5. Daca Beneficiarul nu respecta prezentii Termeni si Conditii Generale si CREATIVE AUTOCURAT  nu ia masuri imediate, nu inseamna ca CREATIVE AUTOCURAT  renunta la drepturile pe care le are (de exemplu, de a lua masuri pe viitor).

 

18.6. Beneficiarul declara ca a fost informat inainte de a incheia Contractul despre valoarea contractului si preturile Serviciilor, inclusiv despre contravaloarea acestuia pe intreaga perioada contractuala initiala, despre tarifele aplicabile, durata minima a contractului, conditiile incetarii acestuia si cele de obtinere si utilizare a serviciilor.

 

18.7. Termenii si Conditiile Generale sunt publicate pe site-ul CREATIVE AUTOCURAT, respectiv www.autucurat.ro si intra in vigoare incepand cu data semnarii unui Contract, unui Act aditional sau unei Comenzi acceptate de CREATIVE AUTOCURAT .

 

18.8. Beneficiarul va consulta periodic Termenii si Conditiile Generale de pe site-ul web www.autucurat.ro. Pe aceasta pagina web, CREATIVE AUTOCURAT  va posta notificarile privind modificarile prezentilor Termeni si Conditii Generale. Modificarile nu se vor aplica retroactiv si vor intra in vigoare imediat.